۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند    تعداد بازدید : 677

 

1  بررسی تغییر بیان MicroRNAs و ژنهای دخیل در مسیر آپوپتوز در سرطانهای دستگاه گوارش در مقایسه با بافت سالم
2  بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم Insertion/Deletion ژن (Angiotensin converting enzyme (ACE با آسیب های کلیوی و فشارخون در مسمومیت با پاراکوآت در بخش مسمومین بیمارستان افضلی پور کرمان
3  بررسی تأثیر فرآورده سنتی زیره کرمانی و گشنیز بر علایم بالینی بیماران مبتلا به سوء هاضمه عملکردی
4  مقایسه ی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و درمان پذیرش و تعهد بر نشانه های فیزیولوژیکی و روانشناختی بیماری التهاب روده
5  تعیین موقعیت و فراوانی محل اثر آنزیم ریبونوکلئاز (RNaseL) بر روی ژنوم ویروس HCV به منظور رهایی قطعه های RNA کوچک عمل کننده به عنوان یک مولکول Pathogen-associated molecular pattern) PAMP) احتمالی
6  ارتباط بین پلی مورفیسم ژنتیکی GST-T1 و GST-M1 با شدت استرس اکسیداتیو در بیماران مسموم شده با استامینوفن
7  مقایسه تأثیر داروی کرفس و زنیان با دمپریدون بر علائم بالینی بیماران مبتلا به سندرم ناراحتی پس از غذا خوردن
8  بررسی اثر کپسول سفوف آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و زنیان (Trachyspermum copticum (L.) Link) برگرفته از طب ایرانی بر علائم بالینی بیماران با سندرم روده تحریک پذیر
9  بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت با سرب در مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور و کلینیک مسمومیت یا گوارش از 94 تا 95
10  بررسی تأثیر پیرفنیدون در کاهش مرگ و میر و پیشگیری از فیبروز ریوی مسمومیت ناشی از پاراکوات در بخش مسمومین بیمارستان افضلی پور کرمان
11  بررسی ارتباط بین وجود پلی مورفیسمهای ژنهای گلوتاتیون S- ترانسفراز (GST-M1 and T1 deletions) و فاکتورهای استرس اکسیداتیو با پاسخدهی به درمان در بیماران مسموم شده با پاراکوات
12  بررسی تأثیر مت آمفتامین بر خصوصیات هیستوپاتولوژیکی بافت کبد و پانکراس و میزان آنزیم های کبدی (AST, ALT و آمیلاز) در موش های صحرایی نر بالغ
13  میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری با رژیم لووفلوکساسین، آموکسی سیلین و پنتوپرازول14 روزه و مقایسه آن با رژیم استاندارد کلاریترومایسین، آموکسی سیلین و پنتوپرازول در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش در شهر کرمان در سال 1396
14  بررسی فراوانی انواع پاتولوژیهای معده در بیماران با سوءهاضمه عملکردی مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور در سال 95-1393