۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت  

به  نام خدا

انجمن جهانی گوارش 29 May را روز جهانی سلامت گوارش نامگذاری نموده است. انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 1 لغایت 8 خرداد سال 1400، هفته سلامت گوارش با عنوان چاقی، یک همه گیری در حال وقوع را در سراسر کشور برگزار می نماید.